Combo 1 thùng 400 gói Npk lân hữu cơ

1.990.000 1.791.000

SIÊU LÂN HỮU CƠ :
+ Hóa chất
+ Sinh học
+ Khoáng hữu cơ
ng dung:
– Giải độc được đất : đất bị phân hóa bạc màu, đất bị chai xạm, giúp tươi xốp đất
– Giải độc cho cây trồng dư lượng Thuốc BVTT
– Cải tạo bộ rễ
– Đâm chồi
– Phân hóa mầm hoa
– Nuôi trái nhỏ