Combo 10 gói NPK Lân Hữu Cơ

120.000 99.000

SIÊU LÂN HỮU CƠ :
+ Hóa chất
+ Sinh học
+ Khoáng hữu cơ
Công dung:
– Giải độc được đất : đất bị phân hóa bạc màu, đất bị chai xạm, giúp tươi xốp đất
– Giải độc cho cây trồng dư lượng Thuốc BVTT
– Cải tạo bộ rễ
– Đâm chồi
– Phân hóa mầm hoa
– Nuôi trái nhỏ